Առաջադրանք

1․Գտնել սխալը, նշել տեսակը:

ա. Աշտարակի թեքության մասին մարդիկ հետագայում տարածեցին զանազան հակամետ և թյուր կարծիքներ:

բ. Հիմա միայն Պարրոտը հասկացավ, որ Արարատին՝ որպես հայության անխախտ սյուն, սրբություններից ամենանվիրականն են համարում:

գ. Տուշպա քաղաքի՝ բարձրաբերձ պարիսպներով և ամրակուռ դարպասներով միջնաբերդի ամրացումը կապված է իրեն անվան հետ:

2․Բացատրել տրված հարանուն բառերի իմաստները:

ա. լիակատար-ամբողջական, լիիրավ-ճիշտ

բ. տարագրություն-արտագաղթ, տարեգրություն-տարեթվերով գրություն

գ. հավակնոտ-ինքնահավան, հավակնորդ-ընտրյալ

3․Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտել մեկ բառով:

ա. կաթոլիկ եկեղեցու վանահայր-աբբա,

բ. գյուղական խաղաղ կյանքին նվիրված ստեղծագործություն-հովվագրություն,

գ. խակ խաղող-ազոխ,

դ. կռունկների խումբ-խորդերամ:

4․Բացատրել տրված դարձվածքների իմաստները։

երկնագույն արյուն-ազնվական, ծոծրակը քորել-պարապ մնալ, կոկորդում նստել-անդուրեկան լինել, ձայն բարբառո հանապատի-լռություն:

5․Դուրս գրել արևմտահայերենին հատուկ հինգ բառ ու քերականական ձև, նշել դրանց
արևելահայ տարբերակները:

Յուր արհեստն ալ սիրո միջնորդությունն էր. այրերուն կին կը գտներ, կիներուն այր կը մատակարեր և զանոնք իրարու հետ ամուսնացնելով՝ յուր աշխատության վարձքըկընդուներ:

Реклама

Առաջադրանք

1. Բառերի բաղադրիչները գրել միասին, առանձին կամ գծիկով:

Օպերլիազոր, օտարանուն, օրավուր, ֆիլմաշխարհ, յուրաքանչյուր ոք, ֆոտոթղթակից, յոթանասունմեկ, նեղսիրտ, ներդիր, կաղեկաղ, նեոռոմանտիզմ, նախօրոք, ծայրաստիճան, ծովից ծով, կազմխորհուրդ, ծնողկոմիտե, կրակմարիչ, հետգրություն, ճառասաց, սեղանընկեր, հետմահու, նախքան, ճարտարապետ-շինարար, հյութքամիչ, հրամկազմ, ութոտնուկ, ունկնդրել, ուզած-չուզած, քաջառողջ, քաղծառայություն, երեսսրբիչ, իսպառ, լայնէկրան, մերձիմահ, միջին հայերեն, ոլոր-մոլոր, բևեռաստղ, սուտմեռուկ, սևանուն, ցախավել, ութանկյուն, տերհայր, փայտփորիկ, ցայժմ, լայնեզր, առերես, առաջն առնել, սուրանկյուն, երեքդռնանի, կուզեկուզ:

2. Կազմել ի, առ նախդիրներով բառեր` միասին և անջատ:

Իսպառ, իզուր, իհարկե:
Ի զորու, ի պատիվ, ի հաշիվ:
Առերես, առձեռն, առմիշտ:
Առ օրս, առ այդ, առ նա:

3. Նշել հայ գրողների անուններ, որոնք գրվում են գծիկով:

Նար-Դոս
Սայաթ-Նովա
Հակոբ Մելիք- Հակոբյան:

Առաջադրանք

1. Տրված բառերը դասավորել ըստ խոսքիմաստային պատկանելության:

Մակբայ- հապճեպկողքանց:

Գոյական— մորթի, պատրույգ, կոկորդ, Հազկերտ, հոգևորական, Սոֆիա, քաղաք, բարձրունք, ուղեկցորդուհի, թուղթ, վայրկյան, հասարակած, օվկիանոս, մարգագետին, մրրկաձյուն, նժույգ:

Ածական- մտահոգի, ածական, ոսկեզօծ, ակնազարդ, աշխույժ, բյուր, բազում, վերջին, անջրդի, ջրարբի, հարավային, ալեհույզ, երկարուձիգ, արծաթահնչյուն, հազարավոր:

Բայ- զննել, մղկտալ, խեղդել, խոնարհել, օրորվել, սրթսրթալ:

Դերանուն— սույն, ուրիշ, ե՞րբ, նույն, ողջ, ամեն ոք, միևնույն, ու՞ր, որևիցէ, ինչ-որ:

Թվական- յոթ, տասնութ, առաջին, ինը, հարյուր յոթ, հազար, իննսունինը, երրորդ, տասնինը, միլիարդ:

Երևակայություն~

Երևակայություն- հիշողության մեջ կուտակված մտապատկերներից նոր մտապատկերներ և նրանց նոր զուգորդություններ ստեղծելու և այդ եղանակով անձի համար նշանակալից խնդիրների լուծումներ որոնելու ներհոգեկան պրոցես: Երևակայությունը մարդու  ստեղծագործական աշխատանքի անհրաժեշտ մեխանիզմներից է և հատկապես ակտիվորեն է գործում այն դեպքում, երբ մարդը հայտնվում է անորոշության վիճակում, պրոբլեմային իրադրության մեջ: Երևակայությունը գիտելիքները դարձնում է կիրառելի խնդիրներ լուծելու ժամանակ և կարևոր է փորձ ձեռք բերելու և սովորելու գործընթացի համար։ Читать «Երևակայություն~» далее

Հիշողության տեսակները~

Ըստ ծագման — Ֆիլոգենետիկական, օնտոգենետիկական

Ըստ մարդու գործունեության մեջ գիտակցական կամքի ու նպատակադրման մասնակցություն — ոչ կամածին, կամածին

Ըստ հոգեկանում ընկալված ինֆորմացիայի պահպանման տևողություն — ակնթարթային, կարճատև, տևական, օպերատիվ

Ըստ զգայարանների աշխատանքի — պատկերավոր — տեսողական, լսողական, շոշափելիքի, համի, հոտի

Ըստ հոգեկան ակտիվության տեսակի — շարժողական, խոսքային տրամաբանական, հուզական։

Գրգռիչ —->Սենսորային (պատկերային ակնթարթային) հիշողություն —->Կարճատև հիշողություն —->(Կրկնում և մտապահում) —->Անցում դեպի տևական հիշողություն — Տևական հիշողություն —->Վերարտադրություն
*Այն, ինչը չի անցնում հաջորդ փուլ և այդ պատճառով մոռացվում է*